orifieltrony.wordpress.com
ŚWIĘTY – BÓG JEST ŚWIĘTY I OBJAWIA SIĘ JAKO ŚWIĘTY
Świętość Boga nie jest dla człowieka dostępna. Aby człowiek mógł ją uznać, trzeba żeby Bóg okazał swoją chwałę, czyli aby okazał się świętym. W świątyni Jahwe ukazuje się Izajaszowi jako Król niesk…