opensenseme.com
Moola Mantra
Om Satchitananda Parabrahma Purushothama Paramatma S ri Bhagavati Sametha Sri Bhagavate Namaha Hari om tat sat Hari om tat sat Hari om tat sat Hari om tat sat Oh Divine Force, Spirit of All Creatio…