openfox.co.il
MVP - מוצר מינימאלי שלם וחיוני
MVP - Minimal Viable Product או בתצורתו העברית ממ״ש (מוצר מינימלי שלם או חיוני) מגלם בתוכו את מינימום הרכיבים הנדרשים במוצר כדי לאפשר לו לפתור בעיה ארגונית. השאלה הראשונה שעולה על הדעת היא כמובן - ״מה ייחשב למינימום?״. בעוד כי אין תשובות מדף לשאלה זו, בגדול כלל האצבע הוא שממ״ש טוב הוא כזה שעומד בפני עצמו. הוא