openbook.lib.utah.edu
Book of the Week — Platōnos epta eklektoi dialogoi
“Books are immortal sons defying their sires.” — Plato Platōnos epta eklektoi dialogoi Plato Dublinii: E typographia academiae, MDCCXXXVIII [1738] PA4279 A3 1738 This is the first book printe…