ooker7.wordpress.com
Làm sao để mỗi ngày đều có thể học được một chút tiếng Anh?
Ngày xưa, không biết tiếng Việt là mù chữ. Còn bây giờ, không biết tiếng Anh mới là mù chữ. Tôi quá ngán những bài viết hướng dẫn kinh nghiệm học tiếng Anh chung chung trên mạng. Gần như tất cả đều…