ooc.vn
Các xu hướng trong thời đại sử dụng công cụ quản lý
Cuộc khảo sát này, Bain cũng cung cấp đầy đủ dữ liệu, từ các biến đổi địa lý đến các xu hướng công cụ cụ thể và cảm nghĩ của người quản lý.