ooc.vn
Phần mềm Thông tin nhân sự 2019 - 5 loại thông tin quan trọng cần có
Phần mềm Thông tin nhân sự HRIS là một phần mềm cho phép các tổ chức, doanh nghiệp xử lý nhiều chức năng nhân sự tự động và bảo mật