ooc.vn
Phần mềm KPI giúp doanh nghiệp thiết kế chỉ tiêu, cập nhật và báo cáo
Phần mềm KPI giúp doanh nghiệp thiết kế chỉ tiêu trọng yếu, cập nhật số liệu cho chỉ tiêu và trình bày báo cáo tổng hợp (dashboard)