ooc.vn
Hệ thống lương 3P - Tạo động lực, thu hút người tài và nâng cao hiệu quả
Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố Position, Person, Performance