onzplus.wordpress.com
Cele Organizacj Narodów Zjednoczonych
Zgodnie a Kartą Narodów Zjednoczonych zadaniem ONZ jest: utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, u podstaw których leży poszanowanie…