onlinemlm.ir
همه ما فروشنده هستیم - آنلاین ام ال ام
به ندرت در تیم های بازاریابی شبکه ای و آموزش هایی که به افراد فعال در آن داده میشود به اهمیت فروش در بازاریابی شبکه ای پرداخته میشود