ongbogi.com
Đi học lái xe tiếp
Tuần trước tôi vừa chính thức có bằng lái. Sau giai đoạn 1, tôi được cho thời gian tự tập lái hai năm trước khi đi học tiếp. Tí thì bị quá hạn, may mà giai đoạn 2 học rất nhanh, nên kịp giữ bằng tr…