omiddana.net
پیج فیسبوک رودست
پیج فیس بوک ما با 60 هزار فالور متاسفانه بسته شد پس از آن بارها پیج ما را بستن و دمکراسی درمانی امان نمودند روشن نیست در این وب سایت آینده ما چیست و تا چه زمانی فعال خواهیم بود فعلا لینک زیر پیج ما…