omiddana.net
هشدار به کسانی که در معرض سو استفاده از عرفان قانعی فرد شیاد هستند..
در زندگیم شیادهای زیادی دیدم ولی داستان عرفان قانعی فرد چیز دیگریست.. سه سالی عرفان قانعی فرد را از نزدیک میشناسم و با وجود اینکه در همان روزهای نخست پی به شخصیت سودجو و شیاد وی بردم قصد داشتم چیزی…