omiddana.net
اهداف برنامه رو دست
چندیست خیلی از دوستان و مخاطبان برنامه رو دست میپرسند چرا به سران رژیم اسلامی نمیپردازم و چرا همش به شخصیتهایی میپردازم که در بخشهایی از جامعه محبوب تشریف دارند.از این رو بر آن شدم نوشتاری را یکبا…