omiddana.net
خاطره ملاقات دو بزرگمرد تاریخ ایران،رضا شاه کبیر و پروفسور محمود حسابی‌
نزد مردم ساده لو ح از اسب افتادن به مثابه از اصل افتادن است. مبادا در سرزمین من بزرگی از اسب بیفتد،تاریخ چنان بر علیه او رقم می خورد که گاهی خود منتقدان در عجب می مانند. روزی افلاطون بسیار درد نا…