olandiary.com
อยากรู้ต้องลอง…
ตายแล้วก็มีที่ไปกันทุกคน แต่แค่จะไปไหนแค่นั้นเอง เนื้อหาแห่งกรรมจะเป็นตัวส่งเราไป แม้เราจะไม่เคยรู้จักที่แห่งนั้นแต่กรรมก็จะพาไปจนถึงจนได้