olandiary.com
ความหมายแห่งเครื่องหอมเพื่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสมัยโบราณการจุดธูปหรือกำยาน ใช้จุดหรือ เผา เพื่อให้กลิ่นหอมนี้ส่งถึงเทพเจ้าทั้งหลายในจักรวาล เป็นตัวแทนการสักการะที่นอบน้อมด้วยกาย วาจา และใจ