olandiary.com
คิดว่ารู้..มีอยู่มาก
อาการน้ำล้น..มีให้เห็นบ่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ยุคนี้กลับมาสู่ยุคผู้ที่คิดว่ารู้…ตีกัน คิดว่ารู้…จึงมีการตัดสิน คิดว่ารู้…จึงมีการยกตน คิดว่ารู้…จึงมีการออกกฎตามที่คิดว่ารู้ แล…