olandiary.com
มายาคติ ใน “ทาน” ที่อ้างว่า “ดี”
มายาคติ ใน “ทาน” ที่อ้างว่า “ดี” ความบริสุทธิ์แห่งทาน อยู่ที่ “ใจ” แต่คนก็หลงกันไปตามภูมิเก่าบ้าง ภพเก่าบ้างหรืออาจจะเป็นวิสัยปัจจุบันนำพา ให้เฝ้าติติงคนที่ทำท…