olandiary.com
ตำนานแห่งเทพบิดร “พรหมธาดา”
พระพรหมธาดา ทรงสร้างพรหมบุตรขึ้นมาหนึ่งองค์นามว่า “ปริจะ” จากนั้นปริจะได้ให้กำเนิดเทพบิดรขึ้นองค์สำคัญก็คือ “พระกัศยป”