olandiary.com
พระสหัสสหัตถสหัสสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
พระองค์ทรงประทานมนต์มีชื่อเรียกกันติดปากว่า "พระมหากรุณาธารณีอันศักดิ์สิทธิ์" เพื่อภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระองค์