olandiary.com
ตำนาน ม้าอัศวเมธ..หนึ่งในพิธีที่จักรพรรดิราชพึงกระทำ
“พิธีอัศวเมธ” เป็นพิธีที่ต้องกระทำให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักในฤคเวท (คัมภีร์เล่มแรกในพระเวททั้ง 3) เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นมหาจักรพรรดิ และเพื่อบูชาแสดงความภักดีแด่พระผู้เป็นเจ้า […] Rea…