olandiary.com
เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.4
ใครจะรู้ว่าบุพกรรมทำไว้อย่างไร อย่างมากที่ทำได้คือ จริงใจในการใช้ชีวิตให้ดี มีสติไว้ก็เพียงพอ