olandiary.com
เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.1
ทุกอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงถึงกัน แม้ไม่ได้พบตอนนี้ แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่แคล้วได้เกี่ยวพัน