olandiary.com
ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 12
ชะตากรรมของคนเรา มีเรื่องราวต่างๆ กันไป ใครจะรับกรรมอย่างไร อยู่ที่ว่าเราทำอะไรไว้นั่นเอง…