ohmatsuri.com
Takaoka Daibutsu Matsuri
The Takaoka Daibutsu Matsuri is a cleaning ritual of the Takaoka Daibutsu (Buddha statue) ...