ohmatsuri.com
Furukawa Matsuri
The Furukawa Matsuri is the another name for the annual Spring festival of the Ketawakamiy...