ohmatsuri.com
Sawarano Taisai Natsu Matsuri ~ Grand Festival of Sawara ~
【UNESCO Intangible Cultural Heritage】The Grand Festival of Sawara is