ohhoideabook.wordpress.com
Finally Love สมุดอวยพรงานแต่งธีมดอกไม้
สมุดอวยพรงานแต่งเล่มสวย Finally Love ธีมสวนดอกไม้ เล่มนี้ได้กระดาษสีพิเศษพิมพ์ทอง นอกจากได้งานที่สวยหวานแล้ว ยังมีความหรูหราอีกด้วยค่ะ…