oddballmagazine.com
Poem by Akshay Sonthalia
Artwork by Dr. Regina Valluzzi.