nuockangen.com
Sạn túi mật
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức Người ta ước lượng có đến 16-20 triệu người ở Mỹ mang sạn trong túi mật, và mỗi năm lại có thêm 1 triệu người mới gia nhập hàng ngũ này. Túi mật (gallbladder) là một túi nhỏ, …