nuockangen.com
Công ty dược phẩm Gian lận
Hãng Dược Ăn Gian 30 Tỷ Từ Chính Phủ, Tính Giá Medicare, Medicaid Cao Hơn 70 Lần… Giấu Hiệu Ứng Phụ Làm Chết 100,000 Người WASHINGTON — Các chính quyền liên bang và tiểu bang đang lấy l…