nuockangen.com
Một cách nhìn mới về trị liệu Ung Thư
SAU NHIỀU NĂM TUYÊN BỐ RẰNG HÓA CHẤT TRỊ LIỆU LÀ PHƯƠNG CÁCH ĐỘC NHỨT ĐỂ CỐ GẮNG DIỆT TRỪ UNG THƯ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC JOHNS HOPKINS SAU CÙNG ĐANG BẮT ĐẦU NÓI TỚI MỘT PHƯƠNG THỨC TRỊ LIỆU KHÁC NGOÀI HÓA…