nuockangen.com
Cân bằng độ pH trong cơ thể
Cân bằng axit-bazơ Cân bằng axit-bazơ hoặc axit kiềm được gọi là độ pH – biểu thị bằng con số ion hyđro trong cơ thể. Nếu bạn cung cấp ion hydro quá mức thì sẽ tạo ra nhiều axit-độ pH thấp (v…