nuockangen.com
Ngày càng có nhiều người trẻ vào nhà dưỡng lão
WASHINGTON (NPR) – Hiện có một lớp tuổi đang phải vào nhà dưỡng lão với một nhịp độ cao. Ðiều đáng nói là họ không thuộc lớp tuổi già. Các thành phần trẻ từ 31 đến 64 tuổi nay chiếm tới 14% s…