noisyteam.wordpress.com
Môn đăng hộ đối – Chương 13.
Chương 13: Hiểu nhau Edit: Thanh Uyên Cô và Thẩm Văn Đào, có lẽ đều là đồng bệnh tương liên. Tiêu Hàm nhìn anh rót thêm bốn, năm chai rượu, đi đến lấy chai rượu của anh: “Vậy đủ rồi, đừng uốn…