noisyteam.wordpress.com
Môn đăng hộ đối – Chương 12.
Chương 12: Đồng bệnh tương liên. Edit: Thanh Uyên Bầu không khí của Tết trùng cửu càng lúc càng rõ ràng, ở các bồn hoa trong trường học có thêm nhiều chậu hoa cúc. Nếu cô đã có Hoàng tử, vậy thì hã…