noisyteam.wordpress.com
Môn đăng hộ đối – Chương 11.
Chương 11: Kết bạn Edit: Thanh Uyên Ngoài trường học, nhà hàng Lục Lương. Tiêu Hàm nhắm chặt mắt, vô cùng muốn có một đợt sấm sét xuất hiện đánh ngất mình đi, mấy ngày nay tần suất cô gặp phải cái …