noamsark.org
כלי האבן העתיקים בעולם
תגלית חדשה מצביעה על כך שאבותינו החלו ליצור כלי אבן מוקדם בהרבה משחשבנו; המין הראשון שעשה זאת ככל הנראה לא היה שייך לסוג הומו, שאליו שייכים בני האדם יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו מתי החלו בני האדם…