noamsark.org
השריד הסקסי של הלווייתנים
ללווייתנים עדיין יש עצמות אגן – בזכות הסקס יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו לפני כ-360 מיליון שנה טיפסו החולייתנים הראשונים מהים ליבשה, ומאז התפתחו לכל הדו-חיים, הזוחלים, היונקים והעופות שאנו מ…