noamsark.org
ביצת ההפתעה של הנמייה התרבותית
העברה ישירה של מסורות התנהגותיות בקרב נמיות יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו זה שנים ידוע כי תרבות – העברה של מסורות נלמדות מדור לדור ובין פרטים מאותו דור – אינה ייחודית לאדם. מחקרי שדה על פרימטים ול…