noamsark.org
מחיקה לצורך יצירה
הבסיס לכמה מהתכונות שעושות אותנו למה שהיננו עשוי להיות לא יצירה של גנים חדשים, אלא דווקא מחיקה של חלק מהמידע הגנטי יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו מה עושה את בני האדם למה שהם? ברור שאנו שונים מבחינו…