noamsark.org
מצאה מין את מינה
באוכלוסיית אלבטרוסים באי באוקיינוס השקט נצפה אחוז גבוה מאוד של זוגות חד-מיניים. מה הסיבה לכך? יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו התופעה של פרטים מאותו מין (זוויג) – שני זכרים או שתי נקבות – המקיימים יח…