noamsark.org
נמאס מכל הזבל הזה…
חיפושית הזבל ורב-הרגל נעם לויתן ודינה וולודרסקי | גליליאו חיפושיות הזבל חיות בכל היבשות פרט לאנטארקטיקה. כפי ששמן מרמז, הן מפורסמות בכך שהן ניזונות מגללים – מזבל. הזבל ממנו הן ניזונות, בעיקר …