noamsark.org
עין הדג
צאצאי הכלאה של דגים עיוורים יכולים לשוב ולראות נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו עיניהן של חיות המתגוררות בעומק מערות חשוכות הן מיותרות, ואכן, במהלך האבולוציה התנוונו עיניהם של מרבית בעלי-החיים האלה. …