noamsark.org
עד כמה אנו שונים מהשימפנזים?
השוני בין שני המינים נובע בעיקר מהבדל בבקרה ולא מהבדל בגנים יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו כידוע, בעלי-החיים הקרובים אלינו ביותר הם השימפנזים והבונובו. אך למרות הדמיון הרב והברור בינינו ובינם, לא נ…