noamsark.org
מבטן ומלידה
חיידקי מעי שומרים על ההפרדה בין מינים-ביולוגיים של צרעות נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו המעי של כל בעל חיים מאוכלס בכמות עצומה של חיידקים החיים בסימביוזה הדדית עם המאכסן שלהם ותורמים לבריאותו ולתזו…