noamsark.org
כריש חברתי
כרישים לימוניים צעירים לומדים זה מזה יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו אחת האמרות המפורסמות המיוחסות לאייזק ניוטון היא "אם ראיתי למרחוק, הרי זה משום שעמדתי על כתפי ענקים". ואם את זה אמר ניוט…