noamsark.org
התולעת העולה מן האפר
תאים ייחודיים בתולעת השטוחה פלנריה מסוגלים ליצור תולעת שלמה. התברר שהם תאי גזע בעלי פוטנציאל בלתי מוגבל, בדומה לתאי גזע עובּריים נעם לויתן | גליליאו בעלי חיים רבים מסוגלים לבנות מחדש חלקי גוף שנקטע…